(1)
เขมอัครเจตต์อ.; ศิริพานิชร.; สุนทรสมัยว. การรับรู้ความยุติธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในองค์การมหาชน: กรณีศึกษาสถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.). URUJ 1, 11, 433-446.