(1)
บุญสูงอ. การศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายชุมชนหัตถกรรมจักสานจังหวัดอุตรดิตถ์. URUJ 1, 11, 417-432.