(1)
พรหมมาส. รูปแบบการพัฒนาทักษะการโค้ชของผู้นำทางการพยาบาล. URUJ 1, 11, 367-382.