(1)
สกุลพันธ์ศ.; วิกรมประสิทธิส.; อุปพงษ์ก. รูปแบบการตลาดเพื่อสังคม : กรณีศึกษาระบบธุรกิจข้าวอินทรีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. URUJ 1, 11, 303-322.