(1)
หล่มศรี ว.; ภักดีวงศ์ ภ. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมือง ตามระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. URU J. 2017, 11, 287-302.