(1)
หล่มศรีว.; ภักดีวงศ์ภ. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมือง ตามระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. URUJ 1, 11, 287-302.