(1)
เรืองรอง ภ.; น้อยนคร ส.; รัตนเจริญ ภ.; ปู่เกตุแก้ว อ.; ชาวะหะ ว.; แสงอ่อน ว. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับทาง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. URU J. 2017, 11, 259-270.