(1)
เรืองรองภ.; น้อยนครส.; รัตนเจริญภ.; ปู่เกตุแก้วอ.; ชาวะหะว.; แสงอ่อนว. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับทาง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. URUJ 1, 11, 259-270.