(1)
วัฒนสุนทร ภ.; อมรสงวนสิน จ. การตรวจวิเคราะห์การตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ในตัวอย่างดินจากนาข้าว ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท. URU J. 2017, 11, 245-258.