(1)
บรรลือทรัพย์ภ.; หอวัฒนกุลส. การพัฒนาแบบจำลองพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. URUJ 1, 11, 231-244.