(1)
บุตรชีวันไ.; อุดมจ. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน : การวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และพัฒนาแผนธุรกิจเกษตรพอเพียง. URUJ 1, 11, 215-230.