(1)
แก้วแสงอ่อนพ.; กาญจนสุธรรมส.; นวลฉวีแ.; อินทสุวรรณส. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคลองสำโรงจังหวัดสงขลา โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ. URUJ 1, 11, 171-188.