(1)
แสนไชยสุริยาพ. การประกอบการทางธุรกิจ:กรณีศึกษา บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน). URUJ 1, 11, 159-170.