(1)
ศักดิ์เพชร น.; นวลฉวี แ.; กาญจนสุธรรม ส.; พลีรักษ์ ณ. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเตือนภัยพิบัติน้ำท่วม เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. URU J. 2017, 11, 101-116.