(1)
ศักดิ์เพชรน.; นวลฉวีแ.; กาญจนสุธรรมส.; พลีรักษ์ณ. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเตือนภัยพิบัติน้ำท่วม เมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. URUJ 1, 11, 101-116.