(1)
รัชชุศานติเ. ศักยภาพการใช้ภูมิปัญญาเพื่อสร้างรายได้ของกลุ่มผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่. URUJ 1, 11, 67-84.