(1)
ดาวเรืองเ.; เครือคำช.; ศักดิ์คะทัศน์พ.; รังควัตน. ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ในอำเภอสังข์ทอง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป ลาว. URUJ 1, 11, 51-66.