(1)
ทุ่นใจส. Open Source Software : อิสรภาพแห่งการสร้างคุณค่าและพัฒนางานวิจัย. URUJ 1, 11, 1-12.