(1)
สันธนาภรณ์ ส.; สิรสุนทร พ.; ปัทมสิริวัฒน์ ด. การพัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของระบบการขนส่งทางอากาศไทย. URU J. 2016, 11, 269-286.