(1)
จันทร์เกตุ ม.; เพชรานนท์ โ.; กรรณสูต ส. การบริหารจัดการปัญหาขยะภายในตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพมหานคร. URU J. 2016, 10, 197-205.