(1)
จันทร์แสงศรี ส.; รักษาสัตย์ ศ. การพัฒนารูปแบบการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการคิดไตร่ตรองและยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชันสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. URU J. 2016, 10, 181-196.