(1)
เอี่ยมอนุพงษ์ เ. เ.; ธีระภูธร ด.; ทองดีเลิศ พ.; เอื้อนครินทร์ ท. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเรื่องความรู้เกี่ยวกับอาเซียน สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนต่างกัน. URU J. 2016, 11, 139-152.