(1)
สิทธิจันทร์ จ.; สองสนิท ท.; ตีเมืองซ้าย ส. การพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบโครงงานเป็นฐานวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. URU J. 2016, 11, 49-60.