(1)
ศิริสานต์ ป.; ชาตินิยม เ. พื้นที่สร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรม จากการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดพิษณุโลกผ่านกลยุทธ์การออกแบบสร้างสรรค์. URU J. 2023, 18, 95-106.