(1)
แก้วเต็ม ย.; ปัญจขันธ์ ณ.; เครื่องชัย ส.; ชูจิตร ว. ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบเกมดิจิทัลและการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ต่อความรู้ ทักษะการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทางคลินิก. URU J. 2023, 18, 21-40.