(1)
จันทนา ย.; รัตนวัย น. การออกแบบและสร้างเครื่องทอดกล้วยไส้มะขามกึ่งอัตโนมัติแบบควบคุมอุณหภูมิ. URU J. 2023, 18, 105-121.