(1)
พรหมมารัตน์ ภ.; บัวเวช ด. การกักเก็บคาร์บอนในดินและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี. URU J. 2022, 17, 73-90.