(1)
พันไพศาล อ.; จอมกิติชัย ว. การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับผลสับปะรดห้วยมุ่น โดยใช้ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างสีเปลือกและรสชาติ. URU J. 2021, 16, 57.