(1)
ศรีธิเลิศ เ.; ฉันทะ เ. . .; กรโอชาเลิศ ส. . . ความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์ของพืชป่าของชุมชนบ้านปางขอน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. URUJ 2021, 16, 129-149.