(1)
เครื่องชัย ส. . .; แก้วเต็ม ย. . .; ชูจิตร ว. . . ความพร้อม ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ และความพึงพอใจของการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ON LINE)วิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19).” URUJ 2021, 16, 105-127.