(1)
อาจสุธรรม ว.; พรมจันทร์ ภ. .; วงค์มุด น. .; เกิดสาย ล. .; ลิ้มสมมุติ ก. .; มิ่งฉาย เ. . การออกแบบนวัตกรรมกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพสำหรับ ฟาร์มสุกร บ้านบุญแจ่ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่. URUJ 2021, 16, 91-104.