(1)
กองตัน เ.; อุ่นกอง ธ.; บูรณะชาติ ส. .; กันมา น. . องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐาน. URUJ 2021, 16, 67-89.