(1)
สุขอึ้ง ก.; พนาอดิศัย ส. พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอาราบิก้าในตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย. URU J. 2021, 16, 19-33.