(1)
ตันไชยโรจน์ ศ.; ทองเทพ ก.; จิรเสรีอมรกุล ก.; เล่นวารี ว.; บัวเจริญ เ.; อรรถเวชกุล ย. การวิเคราะห์ระบบจำหน่ายแรงดันระดับปานกลางที่เชื่อมโยงโรงไฟฟ้าพลังงาน ด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์. URUJ 2021, 16, 1-18.