(1)
ดุลยะลา ร. การออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดกระยาสารทแบบกึ่งอัตโนมัติ. URU J. 2020, 15, 117-131.