(1)
พูลจันทร์ ว.; มหาชนะวงศ์ ก. . การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีถังกรองไร้อากาศ. URU J. 2020, 15, 57-68.