(1)
พงศ์รักธรรม ก.; สมนึก ก. การศึกษาผลกระทบของอัตราส่วนความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของไส้ท่อผสมแบบสถิตสำหรับกระบวนการผลิตเมทิลเอสเทอร์. URU J. 2020, 15, 79-91.