(1)
เสนานนท์ บ.; ทองเทพ ก.; จิรเสรีอมรกุล ก.; เล่นวารี ว.; บัวเจริญ เ.; อรรถเวชกุล ย. การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 8 เมกกะวัตต์ ระหว่างการติดตั้งแบบระบบคงที่กับแบบระบบติดตามดวงอาทิตย์ในประเทศไทย. URU J. 2019, 14, 1-19.