(1)
จันจุฬา ณ. การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะชุมชน : จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์. URU J. 2019, 14, 1-12.