(1)
สังข์ทอง ม.; กลับนวล ป.; ศาสตร์สาระ ศ.; ไชยธารี อ.; เชียรพิมาย พ.; วงศ์ศักดิ์ ส. การประเมินระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของ หน่วยวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน (ระยะที่ 3). URU J. 2019, 14, 81-101.