(1)
สังข์ทองม.; กลับนวลป.; ศาสตร์สาระศ.; ไชยธารีอ.; เชียรพิมายพ.; วงศ์ศักดิ์ส. การประเมินระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของ หน่วยวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน (ระยะที่ 3). URUJ 2019, 14, 81-101.