[1]
แหยมคงส., โกธรรมพ., ใจผ่องป., น้อยน้ำใสป., Nguyen Ngoc, T., แหยมคงศ. and เอี่ยมอ่องส. 2017. ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University. 12, 2 (Dec. 2017), 15-25.