[1]
หล้ากาศ เ., เศรษฐพรรค์ ว. และ ลักษณ์ศิริ ไ. 2017. กระบวนการสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตเพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกในชุมชน. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 12, 1 (มิ.ย. 2017), 41.