[1]
สังข์ทอง ม. 2017. การประเมินระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของ หน่วยวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 12, 1 (มิ.ย. 2017), 13.