[1]
เขมอัครเจตต์อ., ศิริพานิชร. and สุนทรสมัยว. 1. การรับรู้ความยุติธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในองค์การมหาชน: กรณีศึกษาสถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.). Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University. 11, 2 (1), 433-446.