[1]
บุญสูงอ. 1. การศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายชุมชนหัตถกรรมจักสานจังหวัดอุตรดิตถ์. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University. 11, 2 (1), 417-432.