[1]
พรหมมาส. 1. รูปแบบการพัฒนาทักษะการโค้ชของผู้นำทางการพยาบาล. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University. 11, 2 (1), 367-382.