[1]
คมทะวงส. 1. การพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University. 11, 2 (1), 349-366.