[1]
สกุลพันธ์ศ., วิกรมประสิทธิส. and อุปพงษ์ก. 1. รูปแบบการตลาดเพื่อสังคม : กรณีศึกษาระบบธุรกิจข้าวอินทรีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University. 11, 2 (1), 303-322.