[1]
หล่มศรีว. and ภักดีวงศ์ภ. 1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมือง ตามระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University. 11, 2 (1), 287-302.